Beleidsplannen Beleidsplannen

Beleidsplan Gemeente
Protestantse Gemeente Schipluiden

Toegankelijk   &  hecht

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Schipluiden voor de periode 2017-2020. Door de kerkenraad is begin 2016 een werkgroepje samengesteld dat gevraagd is zich te buigen over  een op te stellen Beleidsplan voor de jaren 2017-2020. Dat is in 2000 en 2013 ook gedaan en deze beide beleidsplannen zijn nog onverkort geldig.
De werkgroep is aan het werk gegaan en heeft geconstateerd, dat het taalgebruik in de beide voorgaande plannen abstract is en niet uitnodigt  tot lezen. Let wel, daarmee is niet gezegd dat er verkeerde dingen in staan, in tegendeel. Het waren plannen die vooral op kerkenraadsniveau een rol speelden en niet duidelijk bekend waren of gedragen werden in de gemeente als geheel.
Met het plan dat u nu leest, wil de werkgroep inhoudelijk aansluiten bij voorgaand beleid en eraan bijdragen dat het breed bekend en gedragen wordt binnen de kerkelijke gemeenschap.
Wie zijn wij anno 2016
Onze kerkelijke gemeente laat zich beschrijven als een groep mensen die in God geloven en dat beleven en belijden binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente is samengesteld uit mensen met diverse kerkelijke achtergronden, diverse leeftijden, trouwe en incidentele kerkbezoekers. Er zijn veel vrijwilligers actief. Onze gemeente kenmerkt zich door jonge en oude mensen die omzien naar elkaar en de mensen om ons heen.

Missie
De Protestantse Gemeente Schipluiden wil bouwen aan een hechte en toegankelijke gemeenschap. Daarin zoeken we met elkaar naar samenhang en verbinding. Naar binnen- en naar buiten gericht. Allereerst in onze eigen kerkelijke gemeente. Daarnaast met andere kerkelijke gemeenschappen of organisaties in onze omgeving. Daarbij willen we binnen de algehele samenleving ver weg en dichtbij dienstbaar zijn voor mensen van buiten de kerkgemeenschap. Dat is onze missie.

Visie
Onze motivatie voor het bouwen aan een hechte en toegankelijke gemeenschap halen we uit de Bijbel. Deze twee teksten spreken ons in het bijzonder aan:
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. – 1 Korintiërs 12:12 (NBV) –
Voeg u bij hem, bij de levende steen . . en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. – 1 Petrus 2: 4,5 (NBV) –
Wij werken vanuit de visie, dat Jezus het hoofd is van de kerk en dat wij als leden van de kerk zijn lichaam vormen. Wij vormen zijn lichaam als wij samenkomen in de eredienst, in gesprek, ontmoeting, onderwijs, en als wij barmhartigheid betonen. Iedereen heeft een taak en is waardevol.

Structuur
We willen graag een duidelijke structuur zichtbaar maken waarin het voor iedereen duidelijk is hoe de organisatie van de kerk in elkaar zit, welke functies er open staan en wat de taken zijn. Ook willen we graag de activiteiten en doelstellingen binnen de kerk duidelijk tonen zodat we allemaal kunnen zien hoe ontzettend veel fijne en mooie dingen er georganiseerd worden. Belangrijk is ook om te kijken of er functies zijn die elkaar misschien overlappen of welke misschien juist weer gesplitst zouden moeten worden om optimaal resultaat te bereiken.
De kerkenraad functioneert niet als een bestuur dat opdrachten verstrekt en controleert, maar overziet het geheel en stimuleert en nodigt mensen uit om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. De gemeente rust en steunt op haar gemeenteleden. Uit deze gemeenteleden worden de ambtsdragers gekozen voor de verschillende colleges en functies. Iedere vrijwilliger moet zich bewust zijn dat hij/zij deel uitmaakt van het geheel en zich daarin gewaardeerd en ondersteund weten.
 
Onderlinge  relaties  / samenhang
Een aantrekkelijke website en toegankelijke interactieve kanalen om informatie te krijgen en te delen zijn een belangrijk middel om in te zetten. Hiervoor hebben we een communicatiestrategie opgesteld (zie de bijlage). Dit moet echt ontwikkeld en toegepast worden in de komende jaren. We leven in een tijd van snelle media en daar moeten we gebruik van maken.
Ook moeten we ons sterk maken voor interactie tussen verschillende doelgroepen binnen de kerk. Dat kinderen en ouderen, jongeren en ouders onderling op verschillende manieren met elkaar in contact kunnen komen. Het houdt de banden sterk en hecht en geeft soms verassend nieuwe inzichten of inspiratie voor geweldige ideeën. Met de jonge gezinnen willen we initiatieven ontwikkelen waardoor duidelijk wordt dat er een verband bestaat tussen de dagelijkse zaken thuis en de zondagse kerkgang. Dit vraagt om creatieve vormen in de zondagse vieringen en bij doordeweekse activiteiten.
 
In het jeugdwerk hanteren we als motiverend kernpunt deze zin:
‘Ik wil de vonk zijn die jeugd de liefde van God laat ontdekken.’
 
Uitvoering  /  activiteiten
Voor de uitvoering van diverse activiteiten en taken is het belangrijk om hier veel gemeenteleden bij te betrekken. Zo voelen mensen zich belangrijk en een onderdeel van de gemeente. Iedereen heeft een talent en kan dat inzetten om gemeente te zijn met elkaar. Financieel zijn we afhankelijk van giften. Alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord in de jaarrekening en gecontroleerd.
Het is goed om met diverse kleinere projectgroepen te werken. Een project is afgebakend in een overzichtelijke periode en de werkgroepen wisselen van samenstelling, zodat mensen enthousiast blijven en er steeds weer nieuwe input is van zowel ideeën als talenten.
Iedere vrijwilliger moet zich bewust zijn dat hij/zij deel uitmaakt van het geheel en zich daarin gewaardeerd weten. Daarvoor zou het fijn zijn als er af en toe aandacht gegeven kan worden aan de vrijwilligers om te vragen of ze zich nog wel prettig voelen bij hun functie en of er misschien gewisseld zou kunnen worden waardoor ze zich wellicht weer met vernieuwde energie op een nieuwe taak richten.
 
Uitstraling   /  toegankelijkheid
We willen graag een toegankelijke gemeenschap zijn die uitnodigend is voor iedereen. Dus ook voor niet-leden. Speerpunten zullen hier de sociale media zijn om de bereikbaarheid en het bereik te optimaliseren.
Ook het organiseren van activiteiten die maatschappelijk als belangrijk worden gezien kunnen bijdragen aan een verhoogd algemeen positief beeld van de kerk waardoor ook buitenstaanders mee gaan doen. (bijvoorbeeld de kringloopmarkt, ontmoetingsmaaltijden,  integratie statushouders, ontwikkelingshulp). De gebruiksvriendelijkheid van de gebouwen wat betreft audio-visuele middelen zal hiervoor ook aangepast moeten worden aan de huidige wensen. Nieuwe (culturele) activiteiten kunnen ontwikkeld worden om de gebouwen een sociale functie te geven binnen het dorp.
In dit alles zullen we erop moeten letten dat duidelijk is, dat mensen welkom zijn, wat we doen en waarom, wat er van hen verwacht wordt, hoe iemand een bijdrage kan leveren. Met een plan van communicatie (zie de bijlage) geven we aan, welke middelen we op welk moment inzetten om ons te presenteren aan de buitenwereld. Welke doelgroepen willen we aanspreken en met welke doelstelling? Hiermee kunnen projectgroepen aan de slag. Telkens kunnen we bekijken welke activiteiten succesvol zijn en welke we moeten bijstellen of misschien moeten laten vallen.
Voor de eigentijdse uitstraling van de gemeente is het nodig de kwaliteit van de muzikale ontwikkeling in en van de gemeente verder uit te bouwen en continuïteit van de muziekgroepen te bewaken.


Actie !
 
 
 

Beleidsplan Diaconie
Protestantse Gemeente Schipluiden
            
                                              Beleidsplan 2015 -2020
 
                                              Omzien naar elkaar !

Motivatie;
Met als basis het algemeen christelijk geloof heeft de Diaconie als uitgangspunt zichzelf en anderen te motiveren om te zien naar anderen welke zich op vele manieren in de ruimste zin van het woord op hun pad komen.
De Diaconie zet eigen middelen in en probeert middelen te verkrijgen om die steun te kunnen verlenen.
Daarnaast zet zij zich in tot begeleiding en ondersteuning ter bevordering van het Christelijk geloof.
Dit binnen de kaders van verantwoord beheer en welke de Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland  mogelijk is. 
Verwezenlijking;
In de praktijk betekend dit dat de Diaconie een groot aantal taken aanstuurt begeleid en ondersteund.
Het mede ondersteunen van het avondmaal zowel in de kerk als in het verzorgingshuis Akkerleven als invidueel voor mensen welke dit niet op de gebruikelijke plaatsen meer kunnen.
Het mogelijk maken dat mensen individueel kerkdiensten kunnen volgen via "kerkomroepsystemen"en dit ook ondersteunen en begeleiden.
Mensen welke om redenen niet zelfstandig de diensten zelfstandig kunnen bezoeken deze van en naar de kerk begeleiden.
Mensen bezoeken e.v.t. proberen noden te ledigen en  anderen te motiveren dit ook te doen.
Organiseren van activiteiten voor zowel jongeren als ouderen dit om de verbondenheid met elkaar te vergroten en mogelijk eenzaamheid te verminderen
Hier onder valt o.a. ook  vakantie groeten sturen kertst en paasattenties koffieochtenden en schrijven voor gevangenen.
Inzamelen gelden via collecten in de kerk als ook andere zaken als cardridges, mobieltjes kaarten en ondersteuning interkerkelijke akties zoals Versoberingsmaaltijd en Dorcas  aktie bij AH om met deze verkregen middelen anderen zowel op geestelijk als materieel  te ondersteunen dit meestal gerealiseerd via grotere maatschappelijke organisaties welke in principe allen ANBI gecertificeerd zijn.
Hier onder vallen ook de middelen  welke via  de eigendommen van de diaconie wordt gegenereerd.
Ook verdiept de diaconie  zich in de doelen en de effectiviteit van deze grotere maatschappelijke organisaties.
Dit betreft zowel plaatselijk, regionale, landelijk als wereld omvattend werkende organisaties.
De eigen organisatie beheren als ook de eigendommen dit op een manier dat de zowel de taak van de diaconie als de diaconie niet worden geschaad.
Dit betekend ook verhuur en onderhoud van gebouwen en land  als ook bewaken dat de belangen van de diaconie niet worden bedreigd.
Dit betekend dus ook kontakt met burgerlijke, geestelijke  en maatschappelijke organisties als ook volgen van diverse educaties om taken te kunnen uitvoeren.
 
 
 

terug