image002
Nieuwbouw

Informatie Nieuwbouw bij het Anker                                          9-6-2015

 

Nu de pastorie bij de Koningskerk, De Boeg en de kosterswoning zijn verkocht is het College

van Kerkrentmeesters zich gaan bezinnen op de start van de nieuwbouw bij het Anker.

Zoals u wellicht weet zijn de bouwplannen goedgekeurd door de Gemeente Midden-Delfland

en de vergunning is binnen.

Na een mondelinge rapportage over de financiële status van onze Protestantse Gemeente aan

de kerkenraad is er een rapportage opgesteld en door het College van Kerkrentmeesters

overgenomen.

In deze rapportage stonden o.a. de mogelijke financiële gevolgen en voorwaarden en een

aanbeveling aan de kerkenraad om te starten met de nieuwbouw.

De Rapportage is in de vergadering van de Kerkenraad van dinsdag 26 mei 2015 besproken.

Na een uitgebreide mogelijkheid tot stellen van vragen is toen besloten om op een ingelaste

kerkenraadsvergadering het rapport opnieuw te bespreken om, zo mogelijk, tot

besluitvorming over te gaan. Er is veel geld mee gemoeid en de noodzaak tot nieuwbouw

moet goed overwogen worden.

In de ingelaste kerkenraadsvergadering op 2 juni 2015 is opnieuw het rapport met de

aanbevelingen besproken. Ook nu werd aan het begin gebeden om wijsheid bij het nemen van

een moeilijk besluit.

In een uitgebreide ronde gaven de aanwezigen hun mening over de aanbevelingen. Eén

kerkenraadslid was niet aanwezig en had, in een brief die werd voorgelezen, een mening

gegeven. Na een korte koffiepauze was er gelegenheid om nogmaals te reageren.

In het algemeen waren we van mening dat het noodzakelijk is om te komen tot nieuwbouw,

de hoge kosten vond iedereen wel een probleem, volgens een aantal een te groot probleem.

Toen was het moment aangebroken om te stemmen, dit gebeurde bij handopsteken. Een

ruime meerderheid was voor nieuwbouw, er waren wat tegenstemmers en er waren wat leden

die zich van stemming onthielden. Aan het eind van de vergadering hebben we met elkaar de

zegenbede uit NLB lied 415, ‘Zegen ons Algoede’, gezongen.

Met de voorwaarden die in het rapport staan zal het College van Kerkrentmeesters verder

gaan. Voordat met de bouw kan worden gestart zal ook toestemming moeten worden

gevraagd aan het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken binnen de

PKN).

 

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad

Maup Ruijsbroek.

Aan de bewoners van de woningen rondom de Dorpskerk te Schipluiden

 

Betreft: bouwen ten behoeve van de uitbreiding Het Anker bij de Dorpskerk           Datum: 9 april 2016          

 

Geachte Bewoners,

Zoals u wellicht al weet gaan we het gebouw Het Anker bij de Dorpskerk uitbreiden met nieuwbouw.

De Gemeente Midden Delfland heeft daarvoor vergunning verleend.

Voor dat de nieuwbouw gaat starten wordt het semi permanente gebouw ‘Het Vooronder’ gesloopt.

In de komende week zal Het Vooronder worden gesloopt. We zullen ons uiterste best doen om te

voorkomen dat u daardoor overlast heeft. Mocht u daar toch overlast van hebben, bij voorbaat onze

excuses.

Voor wat betreft asbest, er is een asbestinventarisatie gemaakt en er is geen asbest aangetroffen. De

Rapportage is verzonden naar de Gemeente Midden Delfland.

Zodra de aannemer start met de bouwkundige werkzaamheden zal hij u daarvan op de hoogte

brengen.

We hopen u zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke Groet

Protestantse Gemeente Schipluiden

College van kerkrentmeesters

!

De plannen

!
Klik hier op het logo om de bouwplannen te zien.

Hier kunt de uitgewerkte plannen zien klik op het logo.

De ondertekening.

Foto's

!
Foto reportage verbouwing
Hier foto's met als thema Nieuwbouw. Klik op de foto. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.