zo 9 feb 2020  om 19:00 uur
Voorganger: Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Viering Dorpskerk Heilig Avondmaal

Zondag 9 februari vieren we de maaltijd van de Heer in de morgen en in de avond. We verzamelen
ons rond de tafel waar het gewone bijzonder wordt en waarin we een teken en een bevestiging
ontvangen van de beloften die God ons geeft in zijn Woord; genade, vrijspraak en vergeving. Ieder
die Jezus als Redder en Heer wil erkennen is van harte uitgenodigd om deze maaltijd mee te
vieren. Als de ouders dat goed vinden, mogen ook de kinderen vanaf groep 5 meedoen.
Bijzondere wensen kunt u voorafgaand aan de dienst doorgeven aan de diakenen in de
consistoriekamer. Voorganger in beide diensten is ds. E. Dibbets-van der Roest.

Collectes
Tijdens de diensten collecteert de Diaconie voor De Tien en bij de uitgang vragen de
kerkrentmeesters uw gave.

Collecte Catechese en Educatie Kerkrentmeesters
In lokale kerken zijn allerlei mensen in actie als ambtsdrager, predikant, jeugdleider of op andere
terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken en daarom heeft de Academie
van de Protestantse Kerk een relevant en modern aanbod van trainingen voor professionals en
vrijwilligers in de kerk. Naast toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte voor uitwisseling.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat de Protestantse Kerk meer trainingen op
deze vernieuwende manier kan aanbieden.

terug